Algemene Voorwaarden van Club James

 1. Definities a. Een deelnemer is eenieder die dit deelnemerscontract ondertekend.
 2. Deelnemersovereenkomst a. Het ingevulde en door de deelnemer ondertekende deelnemerscontract vormt met deze voorwaarden een onverbrekelijk geheel van de deelnemersovereenkomst. b. Dit deelnemerscontract is strikt persoonlijk en kan niet aan een ander worden overgedragen.
 3. Deelnemersbijdragen a. Bij aanvang van het deelnemerscontract is de deelnemer verplicht de bijbehorende kosten, zoals lidmaatschapsgeld en inschrijfgeld, te voldoen. b. De eerste betaling dient bij het aangaan van het deelnemerscontract contant te worden voldaan. c. De contractsduur van jaar- en halfjaarabonnementen start op de dag van inschrijving. De contractsduur van maand- en kwartaalabonnement start op de eerste van de maand volgend op de maand van inschrijving. Bij inschrijving na de eerste maand dient het restant van de maand van inschrijving tezamen met het inschrijfgeld te worden voldaan. Alle abonnementen worden vooruit geïncasseerd of zijn bij vooruitbetaling verschuldigd (zie deelnemerscontract). Elk beroep op compensatie is uitgesloten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. d. Indien de incasso achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na 2 weken nogmaals aangeboden (zonder extra kosten). Hierna wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. De deelnemer krijgt dan 2 weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na deze periode van 2 weken in gebreke is gebleven, wordt de vordering uit handen gegeven en zijn de bijkomende kosten voor rekening van de deelnemer. e. Teruggave van de deelnemersbijdragen is ten alle tijden en onder alle omstandigheden uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. f. Club James behoudt zich het recht voor tarieven, reglementen lesroosters en/of openingstijden aan te passen.
 4. Inhalen lessen/onderbreken contractperiode a. Club James behoudt zich het recht voor de sportclub tijdens officiële feestdagen enige dagen te sluiten. Deze data worden ruim van tevoren aangekondigd. b. Gemiste lessen of trainingen worden door Club James niet terugbetaald. c. Bij ziekte, blessure of andere medische ongeschiktheid (langer dan 2 weken) kan een verzoek tot tijdelijk onderbreken van het deelnemerscontract worden aangevraagd.
 5. Beëindigen en/of wijzigen van het deelnemerscontract a. Het beëindigen van het deelnemerscontract kan uitsluitend schriftelijk. b. Beëindigingen zoals genoemd onder 5a dienen te geschieden uiterlijk een maand voor het einde van het kwartaal-, halfjaar-, maand- of jaarcontract. c. Mocht u niet tijdig uw contract hebben opgezegd, bent u na uw contractsduur de maanden verschuldigd vanaf de einddatum van uw afgelopen contract tot het moment dat u schriftelijk heeft opgezegd, met inachtneming van onze opzegtermijn van een maand. Deze maandbedragen zijn gebaseerd op abonnementsprijzen per maand afhankelijk van de duur en vorm van uw abonnement. d. De deelnemer dient bij beëindiging van het deelnemerscontract alle openstaande deelnemersbijdrage contant of per pin te voldoen. e. Het deelnemerscontract is slechts geldig beëindigd wanneer Club James het beëindigingformulier heeft ondertekend en alle openstaande posten zijn voldaan. f. Wijziging van het abonnement is slechts mogelijk uiterlijk één maand voor het einde van het deelnemerscontract.
 6. Aansprakelijkheid a. Club James en haar medewerkers/vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade van welke aard dan ook opgelopen tijdens of ten gevolge van een van de activiteiten en/of faciliteiten van Club James. b. Club James is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, schade, zowel direct als indirect, van of aan goederen van de deelnemers. c. Schade toegebracht aan enige roerende of onroerende zaken in eigendom toebehorend aan Club James is verhaalbaar op de schadeveroorzaker op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 7. Algemene bepalingen a. Het is mogelijk dat de deelnemer telefonisch, per e-mail of anderszins wordt benaderd, zodat Club James de mogelijkheid heeft de deelnemer gemotiveerd en betrokken te houden zijn/haar gezondheidsdoelen te (blijven) behalen. b. Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder- en advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door Club James worden gemaakt teneinde nakoming van verplichtingen van de deelnemer te bewerkstelligen, zijn ten laste van de deelnemer. c. De deelnemer is verplicht zich te houden aan de huisregels van Club James. d. Zaken waarin de algemene voorwaarden van Club James niet voorzien beslist de directie van Club James. e. Wanneer de deelnemer zich niet houdt aan de door Club James gestelde huisregels heeft Club James het recht om het abonnement/contract per direct te beëindigen. De nog lopende abonnementskosten worden niet gerestitueerd.
 8. Privacy
  a. Club James verwerkt persoonsgegevens wanneer je een abonnement bij ons hebt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit geldt ook voor leden onder 16 jaar. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.
  b. Een clublid heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens die worden gebruikt door Club James in te zien. Dat kan na een persoonlijk verzoek aan de balie.
  c. Club James verstrekt geen gegevens aan derden, uitsluitend de benodigde betalingsgegevens aan de bank, voor de inning van de contributie.